Giải Karato do thành phố Quy Nhơn mờ rộng lần thứ I năm 2020

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.QUYNHƠN

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Số: 52/ĐL-VHTTTT

Điều lệ: Giải Karato do thành phố Quy Nhơn mờ rộng lần thứ I năm 2020

Thực hiện Hướng dần số 03/HD-BCDD ngày 23/6/2020 của Ban chi đạo hoạt dộng hè thành phổ Quy Nhơn về việc I hrớng dẫn hoạt dộng hè năm 2020. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - The thao thành phố Quy Nhơn ban hành Điểu lệ Giải Karatc do thành phố Quy Nhơn mở rộng lần thứ I năm 2020 gồm những nội dung sau:

I.       MỰC ĐÍCH, YÊU CẢU

1.      Mục đích:

-       Chào mừng Đại hội dọi biểu Đàng bộ thành phố Quy Nhơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chào mừng 75 năm Ngày cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xă hội chú nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); tiếp tục dày mạnh thực hiện cuộc vận dộng *Toàn dân rèn luyện thán thẻ theo girơììg Bác Hồ vĩ đợf\

-       Hường ứng Tháng hành dộng vi trẻ em và tổ chức các hoạt dộng hè năm

2020

-       Khuyến khích, dộng viên, thúc dẩy phong trào tập luyện, thi dấu môn Karate do và dánh giá còng tác huấn luyện, dào tạo vận dộng viên trong thành phổ. Đồng thời giao lưu học hỏi kinh nghiệm giừa các vận dộng viên các câu lọc bộ trong tinh và ngoài tỉnh. Qua giải này tuyển chọn VDV xuất sắc tham gia thi dấu các giãi loàn quốc trong năm 2020.

2.       Yêu cầu:

-      Các dơn vị tham gia phải chấp hành nghiêm túc luật, Điều lệ và các văn bản quy định của Ban tổ chức giải.

-       Nêu cao tinh thần doàn kết, trung thực, cao thượng, tổ chức giải an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

II.         BAN TỔ CHỨC- TRỌNG TÀI

1.       Ban tổ chức: Chi hội Karate do thành phổ Quy Nhơn phối hợp vởi Hội Võ thuật thành phổ Quy Nhơn và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Quy nhơn.

2.       Trọng tàl: Ban tổ chức chịu trúch nlìlệm phân công.

III.         THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM

I.Thồri gian tổ chức: Từ ngày 28/8/2020 dến ngày 30/8/2020.

Thời gian xác định cân và họp bốc thăm xếp lịch thi đấu: Mời IILV, VĐV các đơn vị (lúng I3h30’ ngày 27/8/2020 có mặt tại Trung tâm hoạt động thanh thiểu nhi tinh Binh Định (Dường Điện Biên Phù, KV5, p.Quang Trung, Tp. Quy Nlìơn) (tỏ dự họp (thay giấy mời).

+ Từ 13h30’ đến 16h30’ cân chính thức.

+ Từ 16h30’ họp bốc thăm xểp lịch thi đẩu.

2. Địa điềm thi dấu: tại Trung tâm hoạt dộng thanh thiểu nhi tinh Bình

Định.

IV. ĐÓI TƯỢNG THAM GIA THI ĐÁU:

VỘI1 động viên là vỏ sinh, HLV dang sinh hoạt tụi các càu lọc bộ Karate do phong trào của các huyện, thị xa, thành phố trên địa bàn tinh Binh Định và các dịa phương có thư mời của Ban tổ chức dược quyèn tham gia Giải.

-       Hồ sơ dũng ký gồm:

+ Dơn đăng ký dự thi (then mẫu);

+ Giấy cam kết khám sức khỏe của từng vận dộng viên (theo mẫu V tể);

+ Ảnh: Mồi VĐV nộp 01 ảnh (cỡ 3x4) gửi cùng dơn dăng ký dự thi.

-       Vận dộng VỈCI1 phai trang bị tự túc hắt buộc:

-      Võ phục Karatc sạch sẽ, gọn gàng; giử (lúng tác phong, chấp hành nghiêm chinh mọi quy định của BTC giải;

-      Các trang thiết bị thi dấu: Bịt ràng; Crokulle; Bâo vệ cơ thể; Găng thi dấu hai màu: xanh và dỏ; Bào vệ ống quyển và ban chân hai màu: xanh và dỏ; Dai thi dấu hai màu: xanh và đỏ.

V. NỘI DUNG VÀ THI ĐẤU 

A. Kata

1. Kata cá nhân:

-       Nam - Nừ: lứa tuồi từ 9 đến 11 tuồi (sinh năm 2009 - 20!ỉ);

-       Nam - Nừ: lứa tuổi từ 12 dcn 14 tuổi (sinh nam 2006 - 2008);

-       Nam - Nừ: lứa tuổi từ 15 đến 17 tuổi (sinh năm 2003 - 2005);

-       Nam - Nừ: lửa tuồi từ 18 trở lên (sinh nồm >- 2002).

2. Kata đồng dội:

-       Nam - Nừ: lửa tuồi từ 9 dến 11 tuổi (sinh năm 2009 - 201 ì);

-       Nam - Nữ: lứa tuổi từ 12 dcn 14 tuồi (sinh nam 2006 - 2008);

-       Nam - Nừ: lứa tuồi từ 15 đến 17 tuổi (sinh năm 2003 - 2005);

-       Nam - Nừ: lửa tuồi từ 18 trờ lên (sinh năm >= 2002).

B. Kunite

1. Từ 12 đển 14 tuồi (sinh năm 2006 đển nâm 2008):

-       Nam: 30kg - 35kg - 40kg - 45kg - 50kg - trcn 50kg.

-       Nữ: 33kg - 36kg - 40kg - 48kg - 52kg - trcn 52kg.

2.                 Từ 15 đển 17 tuổi (sinh nỗm 2003 dẻn năm 2005):

-       Nam: 45kg - 50kg - 55kg - 60kg - 65kg - trên 65kg.

-       Nữ: 44kg - 48kg - 53kg - trên 53kg.

3.                 Tir 18 tuổi trở lên (>= sinh num 2002):

-       Nam: 50kg - 55kg - 60kg - 65kg - trôn 65kg.

-       Nừ: 44kg - 47kg - 50kg - trên 50kg.

Lint ý: Mồi nội dung thi dấu phải cỏ từ 03 VĐV hoặc 3 dội trở lẽn mới tổ chức thi dấu.

VI.       LUẬT THI ĐẢƯ

Thi dấu theo luật Karate do hiện hành của Lién doàn Karate do thế giới (WKF) do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2018.

VII.       KHEN TIIƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1.      Khen tlitrừng

Ban Tổ chức trao tiền thưởng + huy chương và giấy chứng nhộn cho các VĐV dọt thành tích nhất, nhi và dồng hạng ba ở các nội dung thi đấu cá nhân và dồng dội.

2.        Kỷ luật

-     Đổi với VĐV: Trong quá trinh thi dấu nếu có hành vi vi phạm về dạo dửc sẽ bị BTC truất quyền thi đấu và tước bỏ các danh hiệu dọt dược, bị cấm thi dấu trong cà giải tùy theo mức độ vi phạm.

-     Dổi với HLV: Là người chịu trủch nhiệm trong việc đăng ký, chi dạo VDV cần cỏ thủi dộ gương mẫu trong hành vi dụo dức, không gày mâu thuần, mất đoàn kết. Neu vi phọm, BTC kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền chi dụo trộn đểu.

-     Doi với trọng tài: Trọng tài nào cổ ý làm sai luột gây ảnh hường đển phong trào sổ bị xử lý kỳ luật từ khiển trách dến tước quyền làm nhiệm vụ.

3.     Giãi quyết khiếu nại: Chi có Trưởng doàn, IILV trường mới cổ quyền khiếu nọi bàng văn bản, mọi khiếu nại do BTC giãi quyct theo điều lộ quy dịnh. BTC, Ban Trọng tài có trách nhiệm giãi quyết các khiêu nại trong thời gian sớm nhất. Các đơn vị, cá nhân có licn quan phài tuân thủ các quyết định của BTC về

nhùng vấn đề giai quyct khicu nọi, ncu tháy chua thỏa đáng cỏ quyền khiếu nại lên BTC.

VIII.         KINII PHÍ

-       Kinh phí tổ chức giải từ nguồn kinh phí xfi hội hỏa.

-     Các đơn vị tham dự giải: tự túc toàn bộ kinh phí ăn, ờ, di, về cho lất cả các thành viên trong đoàn thanì gia Giải. Lệ phí và bão hiểm thi dấu: 150.000 đồng/ VĐV.

IX.               ĐẴNG KÝ THI ĐẨU

-     Thời gian dăng ký: các Đoàn tham dự phái giri 01 bân dírng ký chinh thức trước ngày 10/8/2020.

-       Nơi nhận hồ sơ: lningkaratcbinlulinli@gmail.com

-       Điện thoại liên hộ: 0973576788

X.          HIỆU Lực CỦA DIÈU LỆ

Diều lộ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, chi có BTC giải mới có quyền sửa dổi, bơ sung diều lộ nếu xét thấy cần thiết.

Nhộn dược Điều lự này, kính dề nghị các đơn vị có kể hoạch tuyển chọn VĐV, tổ chức tập luyện tham gia, gỏp phan cho sự thành công Giãi Karnte do thành phô Quy Nhơn mở rộng lần thứ I năm 2020./.

Nơi nhộn:

- Thành ủy; -HĐND.UBNDTP;

-       Ban Tuyên giáo Thành ủy; -SỞVHvàTTBInh Định;

-       Các ca quon. đom vi. trường học trên djn bản TP. Quy Nhan;

-      
IDPI^ìg VI rrr, Tmngtìrn VI nT-TTTP,

-       Bộfipn ÌÌJlT(Tmngtun VI irnTTP)

-       ùru: VT.

 

 

 

Tác giả:Võ Thuật
Tag:
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật