Bassai Sho KarateDo

 

Một phiên bản khác của "phiên bản thứ hai" của Yasutsune Itosu, Bassai Sho là phiên bản nhỏ hơn của "Penetrating a Fortress", có ít chuyển động hơn và khung hình nhỏ hơn một chút so với người tiền nhiệm Bassai Dai. Vì tồn tại nhiều phiên bản khác nhau của Bassai kata, không rõ Itosu đã sử dụng mô hình nào cho Bassai Sho. Bassai Sho hoàn toàn có thể là một trong những phiên bản khác nhau của Bassai và được nhập khẩu bởi Itosu. Trong cả hai trường hợp, Bassai Sho tương tự như Bassai Dai về phong cách. Trong khi Bassai Dai là một Kata rất nặng, sử dụng các chuyển động rất lớn để thể hiện sức mạnh và sức mạnh bên ngoài, các kỹ thuật nhỏ hơn của Bassai Sho sẽ thể hiện một sự bình tĩnh và năng lượng bên trong.
       Nhiều ứng dụng của Kata liên quan đến việc phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng gậy. Các Kata sử dụng nhiều đón khóa đỡ. Mặc dù Bassai Sho chứa các kỹ thuật tiêu chuẩn được tìm thấy trong các Kata khác, chúng được thực hiện là một cách rất bất thường. Ví dụ: sử dụng mu bàn tay cho Awase-Uke hoặc thực hiện gấp đôi Tsukami-Uke theo chiều dọc. Thích ứng mới cho các kỹ thuật đã học trước đây là phổ biến ở Bassai Sho. Kata có tổng số 27 và mặc dù tại một thời điểm, các điểm Kiai đang di chuyển # 17 và # 22

 

#TechniqueTranslationStanceTargetNotes
1ryosho-koho-awase-uke & ryosho-juji-awase-ukepressing block behind & combined backhand block-- kosa-dachi-- jodan 
2ryosho-bo-uke & suihei-bo-doriboth palms stick block & horizontal stick grabkokutsu-dachijodan --suihei slow speed
3haito-sukui-uke & gedan-barairidgehand scooping block & down blockheisoku-dachigedan gedan 
4ryosho-bo-uke & suihei-bo-doriboth palms stick block & horizontal stick grabkokutsu-dachijodan --suihei slow speed
5ryote-koshi-kamaeboth hands on hip postureheisoku-dachi-- 
6haito-yoko-mawashi-uchi / yoko-geri-keagesideways ridge-hand strike / side snap kickashi-dachijodan chudan 
7tate-shuto-ukevertical knife-hand blockkiba-dachichudanslow speed
8tsuki (choku-zuki)punch (straight punch)kiba-dachichudan 
9tsuki (choku-zuki)punch (straight punch)kiba-dachichudan 
10uchi-uke / gedan-uke (manji-uke)inside block / down block (swirling block)kokutsu-dachijodan gedan 
11uchi-uke / gedan-uke (manji-uke)inside block / down block (swirling block)kokutsu-dachijodan gedan 
12shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
13shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
14shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
15shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
16ryosho-tsukami-uke (bassai-uke)both palms grasping blockashi-zenkutsuchudanslow speed
17*sokuto-kekomi / ryosho-tsukamiyosesword-foot thrust kick / both palms grasping-pullingashi-dachigedan -- 
18ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockkokutsu-dachichudan 
19ryoken-ura-zukiboth fists inverted punchkokutsu-dachijodanyori-ashi
20soto-uke / deashi-barai & ryoken-koshi-kamae & morote-sokumen-zukioutside block / foot sweep & both fists on hip posture & double-hand punch to sideashi-dachi ashi-dachi kiba-dachijodan -- chudan 
21kentsui-uchi-mawashi-uchiinside hammer-fist strikekiba-dachichudan 
22*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
23soto-uke / deashi-barai & ryoken-koshi-kamae & morote-sokumen-zukioutside block / foot sweep & both fists on hip posture & double-hand punch to sideashi-dachi ashi-dachi kiba-dachijodan -- chudan 
24soto-uke / deashi-barai & ryoken-koshi-kamae & morote-sokumen-zukioutside block / foot sweep & both fists on hip posture & double-hand punch to sideashi-dachi ashi-dachi kiba-dachijodan -- chudan 
25soto-uke / deashi-barai & ryoken-koshi-kamae & morote-sokumen-zukioutside block / foot sweep & both fists on hip posture & double-hand punch to sideashi-dachi ashi-dachi kiba-dachijodan -- chudan 
26ryosho-tsukami-ukeboth palms grasping blockneko-ashi-dachichudanslow speed
27ryosho-tsukami-ukeboth palms grasping blockneko-ashi-dachichudanslow speed
Tag:karatekatavõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật