Bài Quyền Heian Yondan

Bài quyền heian yondan thuộc hệ thống bài quyền Heian của katate. Yokogeri giới thiệu chi tiết các bước thực hiện, thuật ngữ có trong bài quyền và hướng dẫn thực hiện kỹ thuật trong bài quyền Heian Yondan.

 • Rei -> Kamae.
 1. Lắc đầu qua trái, chân trái bước ra tấn Kokutsu Dachi, đỡ Haiwan Uke.
 2. Chuyển tấn, tay đỡ Haiwan Uke.
 3. Lắc đầu 90 độ qua bên trái. Chân trái bước lên tân Zenkutsu Dachi. Hai tay đỡ Yuji Uke (Tay trái đòn gedan Barai, tay phải là đòn Tate Tsuki gedan – đấm dọc xuống ngay ống quyển chân).
 4. Chân phải bước lên tấn Kokutsu Dachi, tay đỡ Morote Uke.
 5. Chân trái thu lên Kamae, hai tay thu về hông phải. Thực hiện đá Yoko Keage Uraken, kèm theo tay gõ Tsuki.
 6. Xuống tấn Zenkutsu Dachi, đánh trỏ phải Empi Uchi.
 7. Thu chân phải về Kamae, hai tay thu về hông bên trái. Chân phải đá Yoko Keage Uraken, tay gõ Tsuki.
 8. Chân phải xuống tấn Zenkutsu Dachi, đánh trỏ trái Empi Uchi.
 9. Tay Phái đỡ Age Shuto, tay trái Gedan Shuto. Tay phải chém Shuto Uchi, Tai Trái đỡ Age Shuto.
 10. Đá chân phải Mae geri.
 11. Bước chân trái lên, chéo phải và chùm xuống. Tày phải gõ Tate uraken đồng thời hét KIAI.
 12. Xoay người ra sau, hướng 45 độ qua bên trái. Chân trai xuống tân Kokutsu Dachi. Hai tay đan cheo trước ngực, đỡ Kakiwake Uke.
 13. Chân phải đá Mae Geri.
 14. Xuống tân Zenkutsu Dachi, Đấm thuận tay phải Oi Zuki.
 15. Đấm tay trái nghịch Gyaku Zuki.
 16. Thu chân phải về, xoay 90 độ, xuống tấn Kokutsu Dachi. Hai tay đan cheo trước ngực, đỡ Kakiwake Uke.
 17. Chân trái đá Mae Geri.
 18. Xuống tấn Zenkutsu Dachi, Đấm thuận tay trái Oi Zuki.
 19. Đấm tay phải nghịch Gyaku Zuki.
 20. Xoay 45 độ, tấn Kokutsu Dachi, đỡ Morote Uke.
 21. Chân phải lên tấn Kokutsu Dachi, đỡ Morote Uke.
 22. Chân trái lên tấn Kokutsu Dachi, đỡ Morote Uke.
 23. Chân trái bước qua tấn ZenKutsu Dachi, hai tay Atama tsukami.
 24. Chân phải lên gối Hazi Geri, đồng thời hét KIAI.
 25. Xoay người ra sau, tấn Kokutsu Dachi, Tay trái chém Shuto Uke.
 26. Chân phải lên tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke.

Xem tham khảo bài quyền Heian Yondan

-> Kamae - Rei

Tác giả:Võ Thuật
Tag:katakarate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật