Bài Quyền Heian Shodan

Hướng dẫn bài quyền Heian Shodan trong karate. Bài kata Heian Shodan hay còn gọi là bài quyền bình an là 1 trong năm bài Heian. Bài Kata này có 21 thế, là kỹ thuật cơ bản karate. Gồm tên gọi và thuật ngữ chuyên môn có trong bài.

->Musubi-Dachi + Rei + Kamae

(1) Lắc đầu quá bên trái, chân trái bước ra tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời gạt tay trái Gedan Barai.
(2) Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đấm thuận Oi zuki.
(3) Chân phải bước lùi ra sau tấn Zenkutsu Dachi, Và đồng thời gạt tay trái Gedan Barai.
(4) Thu chân phải về nữa tấn, và thu tay về hông (Recoger), rồi gõ búa Tettsui.
(5) Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đấm thuận Oi zuki.
(6) Lắc đấu qua bên trái, bước chân trái 90 độ, tấn Zenkutsu Dachi và gạt tay trái Gedan Barai.
(7) Tay trái đỡ Mano abierta, bước chân phải lên đỡ Age uke, tấn Zenkutsu Dachi.
(8) Bước chân trái lên đỡ Age uke, tấn Zenkutsu Dachi.
(9) Bước chân phải lên đỡ Age uke, tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời hét KIAI
(10) Chân trái bước sang bên trái, tấn Zenkutsu Dachi và gạt Gedan Barai.
(11) Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đấm thuận Oi zuki.
(12) Chân phải bước lùi ra sau tấn Zenkutsu Dachi, Và đồng thời gạt tay trái Gedan Barai.
(13) Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Oi Zuki
(14) Lắc đấu qua bên trái, bước chân trái 90 độ, tấn Zenkutsu Dachi và gạt tay trái Gedan Barai.
(15) Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Age uke
(16) Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Age uke
(17) Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Age uke, Đồng thời hét KIAI
(18) Chân trái bước qua bên phải, tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke
(19) Chân phải bước lên 45 độ bên trái, tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke
(20) Chân phải bước lui ra sau, tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke
(21) Chân phải bước lên 45 độ bên trái, tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke.

-> Kamae + Musubi-Dachi + Rei

Hình ảnh minh họa

Hướng dẫn bài quyền heian shodan karate

Tác giả:Võ Thuật
Tag:karatekata
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật