Reset
60 s
10 s
R
1st
2nd
3rd
4th
Tatol
vdv
0
0
0
0
0
vdv
0
0
0
0
0
Start
Stop
:
0
1
2
3
4
5
-1
- W: +
- P: +
0
1
2
3
4
5
-1
- W: +
- P: +
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật