Reset
60 s
Start
Stop
:
Senshu
Kiken
0
Yuko
Waza-Ari
Ippon
-------
Senshu
C1:
C
K
HC
H
C2:
C
K
HC
H
Senshu
Kiken
0
Yuko
Waza-Ari
Ippon
-------
Senshu
C1:
C
K
HC
H
C2:
C
K
HC
H
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật